Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Popis projektu

                               

 

Prijímateľ: Obec Ipeľský Sokolec
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Ipeľský Sokolec
Kód žiadosti o NFP: NFP310040I627
Miesto realizácie projektu: Obec Ipeľský Sokolec
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Výška NFP 220 589,72 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 232 199,70 EUR

 

Stručný popis projektu

 

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu verejnej administratívnej budovy – obecného úradu v obci Ipeľský Sokolec, na Južnom Slovensku v okrese Levice, ktorá slúži na vykonávanie administrácie obecnej správy a poskytovanie služieb miestnym obyvateľom. V súčasnosti je 50 ročný dvojpodlažný objekt v nevyhovujúcom technickom stave, čím nespĺňa požadované tepelnoizolačné vlastnosti a jeho prevádzkovanie v zimnom období je energeticky veľmi náročné. Predmetom rekonštrukcie objektu je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií otvorov, vybudovanie odkvapových chodníkov vyvolané zatepľovacími prácami, rekonštrukcia interiérového osvetlenia, rekonštrukcia ústredného kúrenia a doplnenie objektu o rekuperačné jednotky. Rekonštrukcia objektu zabezpečí značné úspory v režijných nákladoch prevádzkovateľovi budovy. Realizáciou projektu sa dosiahne ročná úspora energie potrebnej na vykurovanie vo výške 82,4 % čím sa budova preklasifikuje z energetickej triedy(primárna energia) C do energetickej triedy A1. Taktiež sa zvýši kvalita prostredia preužívateľov objektu, čím sa zabezpečí zníženie chorobnosti, zvýšenie estetického pracovného prostredia a zlepšenie prístupu k budove(debarierizácia objektu).

 

 

V dôsledku obmedzených finančných prostriedkov je technický a predovšetkým tepelnotechnický stav mnohých verejných budov v obci nevyhovujúci. Vysoká energetická náročnosť budov si vyžaduje vynakladanie veľkých objemov finančných prostriedkov na ich prevádzku. Nevyhovujúcou budovou v zlom technickom stave je v súčasnosti aj spomínaná budova obecného úradu, preto je akútna potreba zníženia energetickej náročnosti budovy.

 

Budova obecného úradu je samostatne stojaci objekt situovaný na parcelnom čísle 333/5 v areály na rovinatom teréne s vybudovanými spevnenými plochami, parkovými úpravami a funkčnými prípojkami napojenými na obecný rozvod vody a elektrickej energie. Odpadová voda je odvádzaná do existujúcej vodonepriepustnej žumpy umiestnenej v rámci areálu obecného úradu. Dažďové vody sú odvádzané do terénu. Vjazd a východ z areálu budovy sa napája na miestne komunikácie.

 

Počas zimných mesiacov trvá vykúrenie budovy obecného úradu neprimerane dlho a dochádza tu k značným únikom tepla cez obvodový plášť, strechu a zdeformované výplne(všetky pôvodné vyše 50 ročné). Naopak, v lete je v priestoroch budovy neprimerane teplo, čo je vzhľadom na prevádzku budovy, ako pre personál, tak aj pre návštevníkov/obyvateľov, niekedy až neúnosné. Celkový dojem z exteriéru budovy OcÚ je fádny, nemoderný, jednotvárny so značnými známkami havarijného stavu. Aj keď budova bola priebežne udržiavaná a opravovaná, nepodarilo sa v priebehu rokov zachovať jej stav tak, aby bol vyhovujúci pre súčasné požiadavky a podmienky z hľadiska energetickej záťaže, ale i hygienické predpisy. Vonkajšia omietka je cca na 50% povrchu popraskaná, vydutá a opadáva. Strešný plášť je pôvodný, miestami došlo vplyvom veku budovy k degradácii krytiny. Okenné konštrukcie sú pôvodné drevené zdvojené, okenné krídla sú zdeformované a nepriliehajú k rámu, čím sa zvyšuje ich netesnosť a energetické straty infiltráciou vonkajšieho vzduchu. Budova nemá vybudováný bezbariérový prístup, ktorý je predmetom predkladaného projektu. Vykurovanie budovy je zabezpečované z kotolne na tuhé palivo – uhlie, umiestnenej v budove, ktorej vybavenie je zastaralé a nie je s v súlade so súčasnými normami(veľké množstvo exhalátov). Na základe uvedených nedostatkov bol navrhnutý odborne spôsobilými osobami – stavebným projektantom a energetickým audítorom, súbor opatrení, a to za účelom odstránenia nedostatkov a zníženia energetickej náročnosti budovy.

 

Realizáciou predkladaného projektu sa zvýši hodnota budovy, kvalita prostredia a predĺži sa jej životnosť. Zníži sa spotreba vykurovacieho média a taktiež množstva exhalátov vznikajúcich spaľovaním. Objekt OcÚ sa stane modernejším, funkčnejším, energeticky i finančne menej náročným. Budova bude ekologickejšou, zlepší sa jej estetický vzhľad a podmienky i kvalita ako pre personál, tak aj pre obyvateľov. Implementácia predkladaného projektu bude mať v dôsledku zníženia energetickej náročnosti budovy pozitívny dopad na životné prostredie a finančné hospodárenie obce, pričom projekt je zároveň udržateľný a výhody jeho realizácie budú plynúť počas dlhého obdobia.

 

 

Predkladaný projekt je zameraný na vyriešenie vyššie pomenovaných nedostatkov a súčasných problémov, týkajúcich sa objektu Obecného úradu, pričom prispeje k naplneniu merateľných ukazovateľov. Pri príprave projektového zámeru žiadateľ zvažoval tri základné varianty realizácie rekonštrukcie budovy:

 

• Variant 0 - dané riešenie popisuje z hľadiska komplexnosti minimálny spôsob riešenia rekonštrukcie objektu. Tento variant uvažuje iba so zateplením obalových konštrukcií. Hlavným pozitívom tejto možnosti je predovšetkým nižšia finančná náročnosť investície. Na druhej strane však vystupujú značné nedostatky tohto variantu, ktorými sú najmä nedostatočné energetické úspory. Vzhľadom na výrazné nedostatky tohto riešenia, žiadateľ sa rozhodol nerealizovať túto variant riešenia projektu, nakoľko je nedostatočná vzhľadom na stanovený cieľ a aktuálne potreby obce.

 

• Variant 1 - táto alternatíva predstavuje optimálny spôsob riešenia rekonštrukcie vo forme zateplenia obalových konštrukcií, strechy, výmeny osvetlenia na LED technológiu, rekonštrukcie vykurovania - využitím OZE (kotol na biomasu) a inštalácie rekuperačných jednotiek. Kombinácia týchto aktivít zabezpečí zníženie energetickej náročnosti budovy a prispeje ku generovaniu úspor z prevádzky a údržby, čo prispeje k naplneniu stanovených cieľov pri optimálnej kombinácii ceny, výkonu, hospodárnosti a zároveň rešpektovaní potreby ochrany životného prostredia.

 

• Variant 2 - tento spôsob modernizácie predstavuje maximalistický variant riešenia projektu. Prínosom tohto riešenia by bola komplexná obnova budovy, čo by sa pozitívne odrazilo na výške finančných úspor a nižších nákladoch súvisiacich s údržbou a správou. Tento variant spočíva nielen v maximalistickom zateplení obalových konštrukcií, strechy, výplní otvorov, výmeny osvetlenia na LED, inštaláciu OZE v podobe svetelných kolektorov a tepelného čerpadla ale aj riešenie vetrania objektu prostredníctvom rekuperačných jednotiek. Veľmi vysoké finančné požiadavky súvisiace s realizáciou tohto variantu projektu však žiadateľovi neumožňujú realizovať tento variant riešenia projektu.

 

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu bude 6 mesiacov od apríla 2018 do augusta 2017, kde sa časový harmonogram zostavoval s ohľadom na možné riziká(zhoršenie počasia s vplyvom na výkon prác, nedostatok stavebných materiálov a pod.) vyplývajúce z charakteru rekonštrukčných prác, ktoré by mohli predĺžiť realizáciu projektového zámeru. Tieto riziká sa však bude žiadateľ snažiť celkom eliminovať. Vďaka implementácii projektu budú vytvorené podmienky na dosiahnutie ročnej úspory tepla v celkovej výške 82,4 % a preklasifikovanie budovy z energetickej triedy C na energetickú triedu A1, ktorá označuje budovu za ultranízkoenergetickú.

Vzhľadom na zlý technický stav a neekonomickú prevádzku objektu bolo rozhodnuté, že objekt bude obnovený v potrebnom rozsahu. Realizácia celého projektu je teda zabezpečená hlavnou aktivitou pod názvom „Zníženenie energetickej náročnosti obecného úradu Ipeľský Sokolec“ a dvoma podpornými aktivitami, ktorými sú „Externý projektový manažment“ a "Stavebný Dozor".

 

Hlavná aktivita projektu je rozdelená na 3 čiastkové podaktivity, a to:

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania (vrátane systému vetrania)

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

 

Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí dodávateľ stavebných prác, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré sa vyhlásilo pred podaním ŽoNFP. S uskutočnením tejto aktivity sú zároveň spojené služby projektanta, energetického audítora a stavebného dozora. Všetky subjekty zúčastnené na realizácii projektu budú spĺňať požiadavku spoľahlivosti a odbornosti vďaka vhodne zvoleným kritériám v procese verejného obstarávania. Náklady za stavebné práce ako aj náklady za služby stavebného dozoru sú súčasťou oprávnených výdavkov deklarovaných v predkladanej žiadosti.

Počas rekonštrukčných prác, ktoré budú pozostávať zo zateplenia fasády, strechy, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie vykurovania, osvetlenia, bleskozvodnej sústavy a vybudovania bezbariérového prístupu a odkvapových chodníkov (ktorých opätovné vybudovanie je spôsobené zapustením soklovej dosky do terénu v súlade s technologickým predpisom výrobcu zatepľovacieho systému), nedôjde k zmene dispozičného riešenia objektu a stavebné práce nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie (nedôjde k výrubu stromov ani kríkov).

 

Počas realizácie zemných prác (výkopy pre odkvapové chodníky po obvode budovy) nevznikne riziko poškodenia koreňového systému trvalých porastov. Plochy, kde dôjde k poškodeniu výstavbou v rámci areálu OcÚ budú spätne vyčistené a zatrávnené. Vznik stavebných odpadov z demolačných a výkopových prác bude počas výstavby z rekonštrukcie objektu likvidovaný v najbližšom zbernom dvore a skládke, ktorý si zvolí dodávateľ stavby. Komunálny odpad bude likvidovaný do odpadových kontajnerov v areáli budovy.

 

V rámci hlavnej aktivity projektu budú realizované búracie práce ako vybúranie okien, dverí a sklobetónovej steny, a taktiež budú odstránené vonkajšie aj vnútorné parapety. Po výmene okien a zrealizovaní zateplenia sa namontujú nové parapetné dosky, ktoré budú súčasťou dodávky okien a vybuduje sa nová zasklená stena z profilov PVC. Vetranie miestností po rekonštrukcii budú zabezpečovať nové plastové okná s mikroventiláciou. Pri rekonštrukcii objektu dôjde taktiež k výmene a modernizácii systémov osvetlenia, ktoré je v súčasnosti zastarané a nevyhovuje normou predpísanýmhodnotám v zmysle STN EN 12 464 – 1. Danou aktivitou je predpokladané zníženie potreby energie na osvetlenie až o 65,67 %.

 

Vykurovanie budovy zabezpečoval kotol na tuhé palivo – uhlie umiestnený v kotolni so zásobníkom, ktorý je technicky zastaraný a z environmentálneho hľadiska nevyhovujúci. Na základe tepelnej bilancie bude kotolňa osadená kotlom na biomasu s akumulačnou nádobou o objeme 1000 l.

Zateplenie sa bude týkať celého obvodového plášťa budovy na zabezpečenie celistvosti a funkčnosti obvodového plášťa voči klimatickým vplyvom, najmä zrážkam, vetru a dažďu. Pri zateplení strešnej konštrukcie bude strešná konštrukcia skontrolovaná, zbavená nečistôt, vegetácie a nesúdržných častí,budú demontované strešné žľaby a zvody a tiež budú demontované všetky prvky oplechovania. Nová plochá strecha bude vyhotovená ako systémová dodávka spolu s príslušnými druhmi oplechovaní a kotviacich plechov pre hydroizolačnú vrstvu.

 

V rámci rekonštrukčných prác budú vykonané nasledovné práce na stavebnom objekte:

• Zateplenie obvodových stien budovy

• Zateplenie plochej strechy

• Demolácia pôvodných výplní otvorov

• Výmena okien a dverí

• Výmena vnútorných a vonkajších parapetov

• Oprava omietok ostení

• Maliarske a náterové práce

• Demontáž a montáž klampiarskych prvkov

• Zemné práce pre odkvapové chodníky

• Výstavba odkvapových chodníkov

• Rekonštrukcia vstupných plôch do budovy

• Montáž bleskozvodu

• Demontáž pôvodných zariadení kotolne

• Montáž nového vybavenia kotolne/kotla na biomasu, komína

• Montáž rekuperačných jednotiek

 

Oprávnenými aktivitami sú taktiež dve podporné aktivity projektu. Realizácia všetkých podporných aktivít, t. j. aktivity, "Stavebný dozor" a aktivity „Externý projektový manažment“ bude prebiehať súbežne s realizáciou hlavnej aktivity, to znamená od apríla 2018 do septembra 2018 (6 mesiacov). Publicitua riadenie projektu zabezpečia dodávatelia, ktorí budú vybraní v procese verejného obstarávania. Podmienky verejného obstarávania budú nastavené tak, aby zákazku získali iba spoľahlivé subjekty s dostatočnými skúsenosťami v odbore. Externé riadenie projektu bude zabezpečované subjektom zvoleným v procese verejného obstarávania. Externý projektový manažér bude zodpovedať za úspešnú implementáciu projektu v súlade so všetkými podmienkami stanovenými v zmluve o poskytnutí NFP podpísanej medzi Poskytovateľom a Príjemcom, pričom zabezpečí tiež dosiahnutie všetkých cieľov projektu i merateľných ukazovateľov. Externý projektový manažment bude realizovaný v súčinnosti s internými personálnymi kapacitami žiadateľa.

 

Predkladaný projekt žiadateľa dokumentuje súlad s vybranými strategickými a plánovacími dokumentami na viacerých úrovniach. Na najvyššej - európskej úrovni projekt prispieva k naplneniu cieľa Energetickej politiky Európskej únie – podpora trvalej environmentálnej udržateľnosti a boj proti zmene klímy naplnením jej 2prioritných oblastí:

• Riešenie klimatických zmien

• Podnecovanie inovácie

 

Prínos k riešeniu klimatických zmien projekt podporí znížením emisií CO2 (po realizácii projektu sa ročná produkcia emisií CO2 zníži o 96,32%) a elektrosmogu, ktoré výrazne znečisťujú životné prostredie a prispievajú k tvorbe ozónovej vrstvy, čím spôsobujú klimatické zmeny. Z pohľadu 2. prioritnej oblasti – Podnecovanie inovácií, je projekt založený na použítí najmodernejších technológií a tiež nepriamo podnecuje výrobcov a dodávateľov k snahe o vývoj inovatívnych riešení v oblasti svetelnej techniky/ kotolov na biomasu a rekuperačných jednotiek prostredníctvom zvyšovania dopytu po energeticky menej náročných a inovatívnejších riešeniach.

 

Na národnej úrovni predkladaný projekt definuje prínos k dokumentu Energetická politika Slovenskej republiky prostredníctvom naplnenia cieľa znižovanie podielu hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom produkte – znižovanie energetickej náročnosti. Uvedený cieľ sa má naplniť aj prostredníctvom priority č. 2„Prijať opatrenia zamerané na úsporu energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane spotreby“. Inštaláciou moderných, efektívnejších a hospodárnejších zariadení pri rekonštrukcii objektu má projekt priamy príspevok v rámci uvedenej priority.

 

Rámcový dokument Koncepcia energetickej efektívnosti Slovenskej republiky definuje tiež potrebu úspory energie a zvýšenie energetickej efektívnosti, k čomu projekt v rámci stanoveného hlavného cieľa a cez definované projektové aktivity prispieva.

 

Aktivity projektu sú v súlade s Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020. Tento dokument v sebe spája požiadavky smernice 2002/36/ES o energetických službách, ako aj nové požiadavky smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. V pláne sú vyhodnotené opatrenia energetickej efektívnosti plánované na roky 2011 – 2013 a plnenie trojročného cieľa úspor energie v súlade so smernicou 2002/36/ES, a zároveň sú stanovené nové a pokračujúce opatrenia energetickej efektívnosti na ďalšie obdobie 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 zohľadňujúc požiadavky smernice 2012/27/EÚ. Jednou z nich je aj požiadavka na rozšírenie opatrení zo strany spotreby aj na stranu premeny, prenosu a distribúcie energie. Ďalšou požiadavkou je povinnosť vyjadrenia národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti a vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti vo forme absolútnej hodnoty primárnej spotreby energie (PEZ) a absolútnej hodnoty konečnej energetickej spotreby (KES) v roku 2020. Realizáciou projektu žiadateľ prispeje k danej požiadavke nazníženie spotreby primárnej energie v objekte OcÚ.

 

Na národnej úrovni je predkladaný projekt ďalej v súlade s Programovým vyhlásením vlády na obdobie 2012-2016. Konkrétne v časti 7 - Rozvoj regiónov Slovenska projekt prispieva k záväzku odstraňovať rozdiely medzi regiónmi prostredníctvom zlepšovania infraštruktúry.

 

Predkladaný projekt je zároveň v súlade s:

 

Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, podľa ktorej je environmentálny aspekt TUR založený na zabezpečení proporcionality medzi uspokojovaním súčasných a budúcich potrieb spoločnosti a prirodzenými podmienkami, potenciálmi a využívaním zdrojov krajiny. Strategickými cieľmi TUR v oblasti energetiky sú: zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR, zníženie podielu využívania neobnoviteľnýchprírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov a zníženie environmentálnej záťaže prostredia.

 

Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, kde projekt prispieva k naplneniu záväzku zvyšovania energetickej efektívnosti. V rámci siedmych hlavných iniciatív projekt prispieva svojim zameraním k naplneniu poslednej z nich - efektívne využívanie zdrojov (efektívne využívanie energií).

 

Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, podľa ktorej je environmentálny aspekt TUR založený na zabezpečení proporcionality medzi uspokojovaním súčasných a budúcich potrieb spoločnosti a prirodzenými podmienkami, potenciálmi a využívaním zdrojov krajiny. Strategickými cieľmi TUR v oblasti energetiky sú: zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR, zníženie podielu využívania neobnoviteľnýchprírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov a zníženie environmentálnej záťaže prostredia.

 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018, v rámci ktorého jedným z cieľových priorít je Priorita 5: Životné prostredie a jej Strategický cieľ: Udržateľný rozvoj územia zabezpečený znižovaním rizika vzniku resp. zmierňovaním negatívnych dopadov vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia, prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním environmentálne hopovedomia obyvateľov kraja.

 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ipeľský Sokolec na roky 2014 - 2020, v rámci Prioritnej oblasti – infraštruktúra a občianska vybavenosť - Strategický cieľ: Zabezpečiť v obci kvalitnú a dostupnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť, Opatrenie 1.9 Rekonštrukcia obecného úradu Obec Ipeľský Sokolec v predkladanom projekte v rámci procesu verejného obstarávania neuplatňuje zelené VO.