Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Matričný úrad

Matričnú agendu vybavuje: Matričný úrad Ipeľský Sokolec

č.119,

925 75 Ipeľský Sokolec

tel. č. +42136 778 72 24, e-mail: obecsokolec@gmail.com

 

Vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu

O vydanie duplikátu matričného dokladu požiada osoba,  ktorej sa zápis týka, alebo člen rodiny – osobne                                                          

Prílohy/doklady:   občiansky preukaz

Poplatok:   7 € 

 

Informácie pre snúbencov k žiadosti o uzavretie manželstva

             

Všeobecné podmienky       

Sobáše sa vykonávajú v sobášnej sieni v budove Obecného úradu.

 

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným  úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.

Žiadosť  sa podáva  na matričnom úrade. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, paličkovým písmom.  Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.

  • Občiansky sobáš        

Pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu sa žiadosť podáva na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

  • Cirkevný sobáš                               

Pri uzatvorení manželstva pred orgánom cirkvi sa žiadosť  podáva na matričnom úrade v mieste farského úradu.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady :

- SLOBODNÍ                                   

a/ vlastné rodné listy - originál (nie oznámenie o narodení)
b/ platné občianske preukazy

- OVDOVELÍ    

a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ úmrtný list manžela (-ky)

C. ROZVEDENÍ                                  

a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené

-  CUDZINCI                     

- všetky doklady uvedené pod bodom A.(príp.B,C), a okrem toho ešte :
- osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva s  príslušnými overeniami

- doklad o štátnom občianstve

- doklad o trvalom pobyte

- potvrdenie o osobnom stave (slobodný, rozvedený, vdovec)

 

- ak majú doklady pod bodom písané v cudzom  jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
- vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť  matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva  (§ 28 zák.č. 154/1994 Z.z. ).

Snúbenci sa môžu dohodnúť    

a/ že budú používať spoločné priezvisko
b/ že si ponechajú svoje doterajšie priezviská, dohodnú sa o priezvisku spoločných detí
c/ že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj  svoje doterajšie priezvisko

Prvý výpis sobášneho listu - bez poplatku.

 

Informácie pre pozostalých pri vybavovaní úmrtia

 

Všeobecné podmienky k vystaveniu úmrtného listu :  

Tlačivo list o prehliadke mŕtveho vystaví prehliadajúci   lekár nemocnoice, v obvode ktorého úmrtie nastalo.   Lekár uvedie presný dátum, miesto úmrtia, meno a priezvisko zomretého, prvotnú príčinu smrti, pečiatku  prehliadajúceho a ošetrujúceho lekára.

Úmrtie nahlási vybavovateľ pohrebu (pozostalý) priamo na  príslušnom matričnom úrade, alebo môže splnomocniť  pohrebnú službu, v ktorej pohreb vybavuje, ktorá všetko vybaví  za pozostalého.

Prílohy :

K vystaveniu úmrtného listu pri úmrtí je potrebné predložiť list o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zomretého.

Matričný úrad vydá úmrtný list.  

Poplatky :   prvý výpis - bez poplatku

Obec

Okres Levice

Okres Levice

Nitriansky Samospravny Kraj

Nitriansky Samospravny Kraj

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dotazník

dotazník

Projekty

európska únia

2007-2013

Komunitné centrum

Odkaz na Komunitné centrum