Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Popis projektu

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Inkluzívne štúdium

  Tento projekt je realizovaný podporou :

 

                                                                                                                   

 

 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Riadiaci orgán : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miesto realizácie : Ipeľský Sokolec

 

Názov : Inkluzívne štúdium

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvoreného pracovného miesta zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. 

Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Hlavná aktivita je zameraná na činnosti asistentov učiteľov. 

Aktivity asistenta sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa na učebné prostredie a pomoc pri prekonávaní bariér. 

Dôležitou súčasťou aktivít asistenta učiteľa je príprava učebných pomôcok, sprevádza žiaka aj mimo triedy a pri mimoškolských aktivitách. Pripravuje a riadi aktivity zamerané na spoluprácu s rodinou žiaka - spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a zdravotného stavu dieťaťa.  Organizuje stretnutia a spolupracuje s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania.

 Z časového hľadiska bude projekt realizovaný v termíne 09/2018-08/2021.  

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Ipeľský Sokolec č.119, 935 75 Ipeľský Sokolec

Dátum začatia realizácie: 09.2018

Dátum ukončenia realizácie: 08.2021

Výška poskytnutého príspevku: 31 140,00 EUR