Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

publicita

      

 

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

 

Názov projektu : 

Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov

v obci Ipeľský Sokolec

 

Miesto realizácie projektu :  Obec Ipeľský Sokolec

Kód projektu: 312061W512

Stručný opis projektu : 

 

Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Ipeľský Sokolec“ predstavuje krok k integrácií MRK do bežného života a prispieva k ich desegregácii ako myšlienkovo tak i prakticky.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov obce Ipeľský Sokolec zlepšenými podmienkami v prístupe ku sociálnej infraštruktúre a sociálnym službám.

Čiastkový cieľ 1) Prestavba časti objektu MŠ na komunitné centrum v obci Ipeľský Sokolec
Čiastkový cieľ 2) Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie komunitného centra pre potreby poskytovania sociálnych služieb.
Čiastkový cieľ 3) Registrovať poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre v registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Projekt rieši prestavbu časti objektu bývalej materskej škôlky na komunitné centrum v obci Ipeľský Sokolec (počet obyvateľov 825) – v okrese Levice. Výstavba bola navrhnutá za účelom vytvorenia  priestorových a materiálnych podmienok pre komunitnú  a sociálnu prácu  pre marginalizovaných  rómskych komunít a ostatného  obyvateľstva.  Prestavba sa navrhuje na jednom objekte materskej škôlky, ktorý pozostáva zo štyroch funkčných celkov vzájomne pospájaných. Objekty sú prízemné s plochými strechami.

 

Názov a sídlo prijímateľa :  Obec Ipeľský Sokolec, 935 75 Ipeľský Sokolec 119

Dátum začatia realizácie projektu :        08 / 2020

Dátum ukončenia realizácie projektu :  05 / 2021

Celkové oprávnené výdavky :  207 221,00  EUR

 

Poskytovateľ :

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR v  zastúpení

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje

 

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.

www.minv.sk      www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.ipelsky-sokolec.sk