Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Poriadková hliadka v Ipeľskom Sokolci

Poriadková hliadka v Ipeľskom Sokolci

 

Údaje o projekte

312051S466
 
Poriadková hliadka v Ipeľskom Sokolci
 
NFP312050S466 - Poriadková hliadka v Ipeľskom Sokolci
OPLZ-PO5-2018-1 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Dopytovo- orientovaný projekt
84240 - Verejný poriadok a bezpečnosť
menej rozvinuté regióny

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je založenie MOPS, vo vzniku MOPS vidíme možnosť, ako konfliktné situácie neutralizovať, zabraňovať im a v rámci prevencie ich úplne minimalizovať. Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocní pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru, obce Ipeľský Sokolec a Demandice, so sociálnymi pracovníkmi a s predstaviteľmi verejných inštitúcií,dopravných spoločností a podobne. Ich veľký prínos vidíme aj v integrácii marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, kedy budú osvetovo pôsobiť a predchádzať konfliktom medzi menšinou a majoritou. Projekt podporí prácu tzv. občianskych hliadok, teda miestnych občanov, ktorí majú k danej marginalizovanej komunite hlbší a dôvernejší vzťah, vďaka čomu môžu spĺňať mediačnú úlohu pri komunikácii so štátnymi inštitúciami. Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch jej budú nápomocné. Ich význam by mal spočívať aj v efektívnom riešení náročných a konfliktných situácií v rámci komunity a pri komunikácii so sociálne vylúčenými osobami. Ich úlohou bude dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, či na ceste do školy v dopravných prostriedkoch, dohliadať na školskú dochádzku školopovinných, upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok. Hliadky budú pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a budú sa zameriavať aj na monitorovanie a predchádzanie konfliktom v rámci rómskych komunít a medzi rómskym a väčšinovým obyvateľstvom. MOPS budú teda fungovať najmä ako pomocníci v rámci každodenného života v komunite na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

 

Harmonogram:

júl 2019
jún 2021
24

 

Celkové oprávnené výdavky . 98.146,94 Eur

Výška NFP :                                93.239,59 Eur

Vlastné zdroje :                           4.907,35 Eur

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“,

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minv.sk