Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Rekonštrukcia podlahových krytín na základnej škole

Projekt: Rekonštrukcia podlahových krytín na základnej škole

 

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Miestna akčná skupina (MAS): Občianske združenie Ipeľ-Hont

Prioritná os: Prioritná os 5 –Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita : 5.1 záväzné investície

Špecifický cieľ : Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Fond : Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: IROP-CLLD-X266-512-003

Celkové oprávnené výdavky projektu: 23 998,76,- Eur

Výška finančnej podpory: 22 000,-Eur

Spolufinancovanie (5%): 1998,76 Eur

Dodávateľ : Gabriel Müller

Začiatok projektu: 12/2022

Koniec projektu :5/2023

Stručný popis projektu

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu opotrebovaných podlahových krytín v učebniach na základnej škole v obci Ipeľský Sokolec.

Stavebné práce budú pozostávať najme z rekonštrukcie existujúcich vlysových parketových podláh prebrúsením a nalakovaním, lokálnou výmenu parkiet a to najme v miestach pod existujúcimi umývadlami. Na lokálne opravy budú použité parkety ktoré budú zdemontované v inej miestnosti. V učebni 2. a 3. roč. a laboratóriu budú vlysové podlahy odstránené a nahradené PVC podlahovinou. V rámci projektovej dokumentácie sa takiež rieši aj doplnenie inventáru v laboratóriu na 3.NP.

 

 

 

plagat.pdf (469.24 kB)

plagat