Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci

Oznámenie

 

Poskytovateľ:

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
SEKCIA EURÓPSKYCH PROGRAMOV

ODBOR INKLÚZIE MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
Panenská 21, 812 82 Bratislava

 


ROZHODOL


O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

pre  žiadateľa


Obec Ipeľský Sokolec
Ipeľský Sokolec 119
935 75 Ipeľský Sokolec
IČO: 00307092

Názov projektu
Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Ipeľský Sokolec

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP312060W512

Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Záznam/ spis 0020609/2019 SEP-IMRK4-2019/002650
rozhodol o poskytnutí príspevku  európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 196 859,95 EUR

celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 207 221,00 EUR

 

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov obce Ipeľský Sokolec zlepšenými podmienkami v prístupe ku sociálnej infraštruktúre a sociálnym službám.

Čiastkový cieľ 1) Prestavba časti objektu MŠ na komunitné centrum v obci Ipeľský Sokolec
Čiastkový cieľ 2) Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie komunitného centra pre potreby poskytovania sociálnych služieb.
Čiastkový cieľ 3) Registrovať poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre v registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Projekt rieši prestavbu časti objektu bývalej materskej škôlky na komunitné centrum v obci Ipeľský Sokolec (počet obyvateľov 825) – v okrese Levice. Výstavba bola navrhnutá za účelom vytvorenia  priestorových a materiálnych podmienok pre komunitnú  a sociálnu prácu  pre marginalizovaných  rómskych komunít a ostatného  obyvateľstva.  Prestavba sa navrhuje na jednom objekte materskej škôlky, ktorý pozostáva zo štyroch funkčných celkov vzájomne pospájaných. Objekty sú prízemné s plochými strechami.