Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Ipeľský Sokolec

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Ipeľskom Sokolci

 

 

Tento projekt bude realizovaný podporou :

                                         

 

 

Riadiaci orgán : Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie : Ipeľský Sokolec

Názov : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v  Ipeľskom Sokolci

Popis projektu:

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu verejnej administratívnej budovy – obecného úradu v obci Ipeľský Sokolec, na Južnom Slovensku v okrese Levice, ktorá slúži na vykonávanie administrácie obecnej správy a poskytovanie služieb miestnym obyvateľom. V súčasnosti je 50 ročný dvojpodlažný objekt v nevyhovujúcom technickom stave, čím nespĺňa požadované tepelnoizolačné vlastnosti a jeho prevádzkovanie v zimnom období je energeticky veľmi náročné. Predmetom rekonštrukcie objektu je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií otvorov, vybudovanie odkvapových chodníkov vyvolané zatepľovacími prácami, rekonštrukcia interiérového osvetlenia, rekonštrukcia ústredného kúrenia a doplnenie objektu o rekuperačné jednotky. Rekonštrukcia objektu zabezpečí značné úspory v režijných nákladoch prevádzkovateľovi budovy. Realizáciou projektu sa dosiahne ročná úspora energie potrebnej na vykurovanie vo výške 82,4 % čím sa budova preklasifikuje z energetickej triedy(primárna energia) C do energetickej triedy A1. Taktiež sa zvýši kvalita prostredia preužívateľov objektu, čím sa zabezpečí zníženie chorobnosti, zvýšenie estetického pracovného prostredia a zlepšenie prístupu k budove(debarierizácia objektu).

Hlavná aktivita projektu je rozdelená na 3 čiastkové podaktivity, a to:

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania (vrátane systému vetrania)

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Ipeľský Sokolec č.119, 935 75 Ipeľský Sokolec

Dátum začatia realizácie: 04.2019

Dátum ukončenia realizácie:09.2019

Výška poskytnutého príspevku: 220 589,72 EUR

 

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP Kvalita ŽP