Navigácia

Obsah

O B E C   I P E Ľ S K Ý   S O K O L E C

Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec

okr.Levice IČO: 00307092

 
 
  Textové pole: Výzva na predkladanie ponúk
(dodanie tovarov)

 

 

 

 

 

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka na dodávku tovarov – prieskum trhu

    

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov:                        Obec Ipeľský Sokolec

Sídlo:                          Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO:                            00307092

Štatutárny orgán:     Mgr. Arnold Ozsvald – starosta obce

Telefón/fax:               036 / 778 72 22

Mobil:                                     0907 241 838

Elektronická pošta:   ipsokolec@mail.t-com.sk

Internetová adresa:  www.ipelsky-sokolec.sk

 

2. Typ zmluvy:

 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov a služieb.

 

3. Predmet zákazky:

 

Zákazka na dodávku tovarov: „Strojové vybavenie pre kompostáreň v obci Ipeľský Sokolec“

Spoločný slovník obstarávania CPV:

16700000-2 Traktory/ťahače

34220000-5 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  je predmetom zisťovania tohto prieskumu trhu

 

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie techniky (strojového vybavenia) na prevádzku kompostárne a nakladanie s BRKO pre projekt s názvom  „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Ipeľský Sokolec“ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení v rozsahu:

 1. Traktor: Výkon motora min. 95HP, 4 ventile na valec, priame vstrekovanie, emisná norma Stage IIIB, Elektronická kontrola počtu otáčok motora, Synchronizovaná prevodovka 18 rýchlostí dopredu/ 18 dozadu, max. rýchlosť 40 km/hod, Rozsah rýchlostných stupňov v 3 rozsahoch –plazivý, pracovný, cestný, Plazivé rýchlosti počet stupňov 6 v rozsahu od 350 m/hod, Samosvorná uzávierka predného diferenciálu, Zadná uzávierka diferenciálu, Polomer/priemer otočenia traktora max. 1,7/3,4 m, Výkon pracovného hydraulického čerpadla 61 l/min, Zdvih zadného trojbodového závesu 2300 kg, 3 hydraulické okruhy vzadu, Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením – elektrohydraulicky, Nastaviteľný volant, Klimatizácia a kúrenie, Teleskopické spätné zrkadlá, Vzduchové brzdy na príves 2 hadicové, Hmotnosť traktora bez závažia max. 3250 kg, Zdvih predných ramien 2300 kg, Záruka od výrobcu 36 mesiacov;
 2. Nakladač: Základný nosný rám, Hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy traktora, Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora, Oporné odstavné nohy, Paraelogram, Pripojenie hydrauliky pomocou jednotlivých spojok, Kapacita zdvihu hore min. 1200 kg, Nosnosť vidiel min. 1500 kg;
 3. Štiepkovač: Zapojenie do zadných ramien traktora, rotor – nôž, počet nožov na rotore 2 ks, výkon práce min. 2 t/hod, vkladacia násypka o min. rozmere 1100x560 mm, systém na sledovanie otáčok PTO, systém ochrany proti preťaženiu, komín na vyfukovanie - otočný o 270 stupňov, zadná svetelná rampa;
 4. Náves: Nosnosť min. 6 000 kg, automatická parkovacia brzda, hydraulické vysýpanie korby dozadu a do bokov, pripojenie na hydraulické okruhy traktora,objem ložnej plochy min. 9 m3,

   

   

  Miesto dodania tovarov: Obec Ipeľský Sokolec

   

  4. Návrh celkovej ceny zákazky:

  Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku s návrhom ceny zákazky bez DPH

  a vrátane DPH v nasledovnom rozsahu:

 • Podľa jednotlivých strojov resp. písmen a) až d) podľa bodu 3 tejto výzvy

   

   

  5. Rozdelenie zákazky na časti:  NIE. Uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku.

   

  6. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

   

  7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,

  v ktorých sa uvádzajú:

  - Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov poskytnutých z dotácie Operačného Operačného programu Kvalita Životného prostredia,

  - Fakturácia bude predmetom verejného obstarávnania ako súčasť návrhu zmluvy o dielo  

   

  8. Kontaktné osoby:             Mgr. Arnold Ozsvald, starosta obce, 0907 241 838

   

  9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

  Deň: 03.04.2018 hodina: do 8.30 hod .

  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

  Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec
  Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla

  uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ –NEOTVÁRAŤ“ s heslom: „Strojové vybavenie pre kompostáreň v obci Ipeľský Sokolec“ resp mailom na horeuvedenú mailovú adresu.

   

  Obsah ponuky:

  1. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH

  2. Doklad o oprávnení podnikať : Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra prípadne živnostenský list (nie starší ako 3 mesiace do dátumu predloženia ponuky)

  Poznámka: uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti resp oprávnení podnikať. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná len od víťazného uchádzača. Doklad o oprávnení podnikať môže nahradiť aj kópiou z portálov www.orsr.sk resp www.zrsr.sk

   

  10. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

   

  dňa 03.04.2018 o 14.30 hodine na adrese verejného obstarávateľa: Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec – bez účasti uchádzačov

   

  11. Podmienky účasti uchádzačov:

  § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

  - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (doklad o odbornej spôsobilosti)

  - predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského alebo

  obchodného registra prípadne živnostenský list)

   

  12. Pre verejného obstarávateľa bude najvýhodnejšia:

  úplná ponuka s najnižšou cenou

   

  13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

  Jedná sa o prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa na dodanie tovarov v rámci zadania zákazky v súlade s § 6 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

   

   

  V Ipeľskom Sokolci dňa 26.03.2018

  S úctou

   

   

   

  Mgr. Arnold Ozsvald, starosta obce

Archív

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Neboli nájdené žiadne záznamy