Obsah

Späť

Zámer

 

 

 

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

predaj pozemku obce  Ipeľský Sokolec  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 

 

Obec Ipeľský Sokolec, v zastúpení starostom Mgr. Arnoldom Ozsvaldom IČO 00307092, DIČ 202 10 20 683 so sídlom Ipeľský Sokolec č.119 v súlade s § 11 ods.4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 a ods. 3 a §9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

 

Predmetom predaja: Pozemok, vedený Okresným úradom Levice – Katastrálny odbor

Nachádzajúci sa v katastri obce Ipeľský Sokolec, 

Na LV .č. 1, parcela registra „C“ – parc. č. 2040/11 –druh pozemku záhrada

vo výmere 202 m2

 

Pre žiadateľov:

Helena Tuhárska, Ipeľský Sokolec č.302

Imrich Tuhársky, Ipeľský Sokolec č. 302 ,

 

Podmienky predaja:

  • cena  0,90,- eur/ m2.
  • rozloha: 202 m2

 

 

V Ipeľskom Sokolci, 28.01. 2022

Mgr. Arnold Ozsvald starosta obce

 

 

 

 

 

 

Doba zverejnenia : 15 dní
Deň zverejnenia: 31.01.2022
Deň zvesenia : 16.02.2022

 

Vyvesené: 31. 1. 2022

Dátum zvesenia: 16. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť