Navigácia

Obsah

Späť

Z V E R E J N E N I E Z Á M E R U predaj pozemku obce Ipeľský Sokolec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

prenájom pozemku obce  Ipeľský Sokolec  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 

 

Obec Ipeľský Sokolec, v zastúpení starostom Mgr. Arnoldom Ozsvaldom IČO 00307092,

DIČ 202 10 20 683 so sídlom Ipeľský Sokolec č.119 v súlade s § 11 ods.4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 a ods. 3 a §9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

 

Predmetom prenájmu : Pozemok, vedený Okresným úradom Levice – Katastrálny odbor

Nachádzajúci sa v katastri obce Ipeľský Sokolec, 

Na LV .č. 1, parcela registra „C“ – parc. č. 3280/20 –ostatná plocha vo výmere – 320 m2 a parc. č. 3280/19  záhrada vo výmere 1537 m2

vo vlastníctve Obce Ipeľský Sokolec

 

 

Podmienky prenájmu:

 • cena nájmu 10,00 EUR /mesiac
 • rozloha: 1857 m2
 • doba nájmu: 48 mesiacov

 

Pre žiadateľa:

Antonín Mirga, Ipeľský Sokolec č. 4,

 

 

 

V Ipeľskom Sokolci, 28.01. 2022

Mgr. Arnold Ozsvald starosta obce

 

 

Doba zverejnenia : 15 dní
Deň zverejnenia: 31.01.2022
Deň zvesenia : 16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

prenájom pozemku obce  Ipeľský Sokolec  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Ipeľský Sokolec, v zastúpení starostom Mgr. Arnoldom Ozsvaldom IČO 00307092,

DIČ 202 10 20 683 so sídlom Ipeľský Sokolec č.119 v súlade s § 11 ods.4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 a ods. 3 a §9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

 

Predmetom nájmu : Pozemok, vedený Okresným úradom Levice – Katastrálny odbor

Nachádzajúci sa v katastri obce Ipeľský Sokolec, 

Na LV .č. 1, parcela registra „C“ – parc. č. 3280/76 zastavaná plocha a nádvorie a stavba súp. č. 64

vo výmere – 1781 m2

vo vlastníctve Obce Ipeľský Sokolec

 

Pre žiadateľa:

Tihamér Bajkai, Ipeľský Sokolec č. 196 ,

 

Podmienky prenájmu:

 • cena nájmu 150,00 EUR /mesiac
 • rozloha: 1781 m2
 • doba nájmu: neurčitá

 

 

V Ipeľskom Sokolci, 28.01. 2022

Mgr. Arnold Ozsvald starosta obce

 

Doba zverejnenia : 15 dní
Deň zverejnenia: 31.01.2022
Deň zvesenia : 16.02.2022

 

 

 

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

predaj pozemku obce  Ipeľský Sokolec  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 

 

Obec Ipeľský Sokolec, v zastúpení starostom Mgr. Arnoldom Ozsvaldom IČO 00307092, DIČ 202 10 20 683 so sídlom Ipeľský Sokolec č.119 v súlade s § 11 ods.4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 a ods. 3 a §9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

 

Predmetom predaja: Pozemok, vedený Okresným úradom Levice – Katastrálny odbor

Nachádzajúci sa v katastri obce Ipeľský Sokolec, 

Na LV .č. 1, parcela registra „C“ – parc. č. 2040/11 –druh pozemku záhrada

vo výmere 202 m2

 

Pre žiadateľov:

Helena Tuhárska, Ipeľský Sokolec č.302

Imrich Tuhársky, Ipeľský Sokolec č. 302 ,

 

Podmienky predaja:

 • cena  0,90,- eur/ m2.
 • rozloha: 202 m2

 

 

V Ipeľskom Sokolci, 28.01. 2022

Mgr. Arnold Ozsvald starosta obce

 

Doba zverejnenia : 15 dní
Deň zverejnenia: 31.01.2022
Deň zvesenia : 16.02.2022

 

 

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

predaj pozemku obce  Ipeľský Sokolec  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Ipeľský Sokolec, v zastúpení starostom Mgr. Arnoldom Ozsvaldom IČO 00307092,

DIČ 202 10 20 683 so sídlom Ipeľský Sokolec č.119 v súlade s § 11 ods.4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 a ods. 3 a §9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

 

Predmetom predaja: Pozemok, vedený Okresným úradom Levice – Katastrálny odbor

Nachádzajúci sa v katastri obce Ipeľský Sokolec, 

Na LV .č. 1, parcela registra „C“ – parc. č. 447/1 –druh pozemku zastavaná plocha

vo výmere 7 627 m2

Na LV .č. 1 parcela reg. „C“ – parc. č. parc. č. 256/1- druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 4291 m2

Na LV č. 1, parcela reg. „C“ – parc. č. parc. č. 255- druh pozemku ostatná plocha vo výmere  605 m2

 

Z vyššie uvedených parciel sa predávajú diely podľa geometrického plánu vyhotoveného  Ing. Zoltánom Gasparikom G-geo č. 140/2021 zo dňa 3.1.2022 nasledovne:

diel č. 1 z parcela registra „C“ – parc. č. 447/1 –druh pozemku zastavaná plocha

vo výmere  159 m2, ktorý sa pričleňuje do parc. č. 255/1

diel č. 2z  parcela reg. „C“ –  parc. č. 255- druh pozemku ostatná  plocha vo výmere  455 m2 ktorý sa pričleňuje parc. č.255/1   

diel č. 4 parcela reg. „C“ – parc. č. 256/1- druh pozemku ostatná plocha vo výmere  360 m2, ktorý sa pričleňuje k parc.č. 255/1   

 

diel č. 3 parcela reg. „C“ –  parc. č. 255- druh pozemku ostatná  plocha vo výmere  150 m2 ktorý sa pričleňuje parc.č. 255/2   

diel č. 5 parcela reg. „C“ –  parc. č. 256/1- druh pozemku zastavaná plocha vo výmere   50 m2 ktorý sa pričleňuje parc.č. 255/2   

 

diel č. 6 parcela reg. „C“ –  parc. č. 256/1- druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 336 m2 ktorý sa pričleňuje parc. č.255/3  

Celková výmera 1510 m2

 

 

Pre žiadateľov:

Lívia Horváthová, Ipeľský Sokolec č.340

Ing. František Horváth, Ipeľský Sokolec č. 340

 

Podmienky predaja:

 • cena  0,90,- eur/ m2.
 • rozloha: presne stanovená po doložení geometrického plánu
 •  

 

V Ipeľskom Sokolci, 28.01. 2022

Mgr. Arnold Ozsvald starosta obce

 

Doba zverejnenia : 15 dní
Deň zverejnenia: 31.01.2022
Deň zvesenia : 16.02.2022

Vyvesené: 31. 1. 2022

Dátum zvesenia: 16. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť