Navigácia

Obsah

Textové pole:                                                     O B E C   I P E Ľ S K Ý   S O K O L E C

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

VEC:  oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

Obec Ipeľský Sokolec IČO 00307092, DIČ 202 10 20 683 zastúpená starostom obce Mgr. Arnoldom Ozsvaldom podľa zákona č.17/2004 z.z. vám oznamuje že úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu je 10,79.

 

                                           

                                                               Mgr. Arnold Ozsvald

                                                                  starosta obce

                                                       Ing. Agáta Gaspariková v zastúpení                              

                                                                                                          

                                                                                                                                                              

 

 

_____________________________________________________________________________________

IČO: 00307092                                DIČ: 2021020683                                  Bankové spojenie:

                                                                                                                                VÚB,a.s.

                                                                                                                       26524152/0200