Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

e-služby

 

  Informácia pre verejnosť

 

Opätovné testovanie, sobotu, 30.1.2021, v čase od 8:00 - 18:00 hod.

Miesto: kultúrny dom

Újratesztelés szombaton, 2021.1.30., 8:00 - 18:00 óra között

Helyszín: kultúrház

 

 

 

 

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „Testovanie COVID-19 Tesztelés“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Informácia pre verejnosť

 

Oznamujeme verejnosti, že do  správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné  nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na

Obecnom úrade v Ipeľskom Sokolci v pracovných dňoch počas úradných hodín.

e-mail: obecsokolec@gmail.com

telefón: 036/7787222

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko zaslať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

 

Zverejnené dňa: 05.11..2019

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

O B E C IPEĽSKÝ SOKOLEC 935 75 Ipeľský Sokolec č. 119 ________________________________________________________________

 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín – v lokalite k.ú. Ipeľský Sokolec – Ev.č. 56/2019

 

Oznamujeme o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona č.543/2002 Z. z.

 

Žiadateľ: fyzická osoba, na pozemkoch KN C parc. č. 4302, 4324, k.ú. Ipeľský Sokolec .

Dátum podania žiadosti: 30.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín druhu agát biely rastúcich na pozemkoch KN C parc. č. 4302, 4324 k.ú. Ipeľský Sokolec, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie. Dôvod výrubu je, že dreviny sú vyschnuté a ohrozujú život a majetok žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu elektronicky na e-mail: marianna.szarkova@sahy.sk resp. písomne na Mesto Šahy, Odd. výstavby, životného prostredia a RR, Hl. nám. 1, 936 01 Šahy v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na MsÚ v Šahách, č. dv. 206, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

 

Vyvesené: 30.10.2019                   Zvesené: 07.11.2019

Podpis a pečiatka:                         Podpis a pečiatka: 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

S t a r o s t a    o b c e    I p e ľ s k ý   S o k o l e c

            

 

                        Ipeľský Sokolec, 11.6. 2019

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 12 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Ipeľský Sokolec,

  z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, ktoré sa bude konať

 

dňa 20. júna  2019  /vo štvrtok / o 18.00 hodine

 

v budove obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výročná správa obce za rok 2018
 4. Stanovisko HK k ZÚ,   Záverečný účet obce,
 5. Ročná správa HK za 2018
 6. Plán kontrolnej o činnosti na 2.polrok 2019
 7. Zásady podľa zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 8. Július Dömötör –žiadosť o odkúpenie pozemku
 9. Šumichrastová Emília- žiadosť o odkúpenie pozemku
 10. Prerokovanie a schválenie VZN o názve ulíc, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
 11. Prerokovanie a schválenie VZN o otváracích dobách, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
 12. Prerokovanie a schválenie VZN o referende, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
 13. Prerokovanie a schválenie VZN o stravovaní na základných školách v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
 14. ZŠ – Ipeľský Sokolec, zlúčenie detí do 1 družiny,
 15. Príprava VZN – poplatok za odvoz TKO na rok 2020
 16. Správa o vymáhaní daňových nedoplatkov
 17. Diskusia
 18. Návrh na uznesenie
 19. Záver            

 

Dávam do pozornosti poslancom, pokiaľ budú mať návrh na doplnenie programu, aby materiál určený na rokovanie obecného zastupiteľstva bol vopred vypracovaný vecne tak, aby umožnil prijať podľa povahy veci uznesenie Obecného zastupiteľstva, obsahujúce najmä názov materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú správu. Spracovateľ materiálu zodpovedá v zmysle III., bod 3 a 4. rokovacieho poriadku za to, že obsah návrhu na uznesenie a znenie musí byť vypracované v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“/ návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

Vaša účasť na zasadnutí je nutná!

 

       Zástupkyňa starostu obce

        Ing. Gaspariková Agáta

Vyvesené dňa: 11. 6.2019

 

 

 

                     ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

 

 

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

 

OBEC IPEĽSKÝ SOKOLEC, IPEĽSKÝ SOKOLEC 119, 935 75

                                                      

vyhlasuje výberové konanie na

 1. Štyri pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby na celý pracovný úväzok.

 

                                       Výberové konanie

sa uskutoční dňa 28.5.2019

v 14:00 hod

 

 

v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Ipeľskom Sokolci

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti  určia pracovnú pozíciu (člen miestnej občianskej poriadkovej služby).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.5.2019 do 15:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu – vyžaduje sa ukončenie povinnej školskej dochádzky – ukončené základné vzdelanie je povinné,
 • výpis z registra trestov,
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú traja členovia:

 • ukončené základné vzdelanie,
 • stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátor+člen miestnej občianskej poriadkovej služby sú- jeden člen:

 • ukončené stredné vzdelanie, vyššie vzdelanie – výhoda
 • znalosť slovenského jazyka,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

 

 

 

Výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia, - výhoda.
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky - výhoda.

 

Výberové kritériá na pozíciu koordinátora+ člena miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • znalosť práce s PC, internetom,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

 

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

 

Na výberovom konaní sa zúčastnia iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži, závažnej majetkovej trestnej činnosti, rasovej neznášanlivosti a extrémizmu) nie starším ako tri mesiace.

 

Miestom výkonu práce je katastrálne územie obce Ipeľský Sokolec.

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. jún 2019.

 

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby – všeobecný prehľad

Oblasť: Ochrana verejného poriadku

 • dohliada na dodržiavanie kľudu v danej lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK

Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov obce
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...)
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. j. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...)
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie (ako sa nestať obeťou trestného činu),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok)

 

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...)
 • v spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

Oblasť: Ochrana životného prostredia

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok)
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch )
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia

 

 

Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť)
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,

V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti člena miestnej občianskej poriadkovej služby spolupráca pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí.

 

Koordinátor nad rámec činností uvedených pre MOPS vykonáva:

 • vypracovať štatút miestnej občianskej poriadkovej služby a informovať o jeho obsahu členov MOPS,
 • vypracovať pracovné náplne členov MOPS,
 • komunikuje s vedením obce pri zabezpečení úloh MOPS uvedených v opise činností
 • komunikuje so zástupcami policajného zboru pri zabezpečení úloh MOPS uvedených v opise činností
 • na základe komunikácie s vedením obce a so zástupcami policajného zboru pripravuje plán aktivít MOPS (mesačný, týždenný a denný). Ide najmä o rozdelenia zmien hliadkovania, časového rozpisu služieb a zadelenia lokalít
 • koordinuje a riadi výkon činností MOPS
 • zvoláva a vedie pravidelné porady MOPS,
 • vykonáva pravidelný monitoring vykonanej práce MOPS a vypracováva mesačný výkaz činností MOPS a KMOPS
 • dohliada na napĺňanie činnosti projektu, konzultácií a poradenstva pri riešení vzniknutých problémov
 • pomáha členom hliadky pri riešení krízových situácií.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

V Ipeľskom Sokolci, 7.5.2019                                                                          

          

                                                                                              Ing. Agáta Gaspariková

                                                                                                Zástupca starostu obce

 

 

 

 

 

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU – EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019

 

25. május 2019 – 2019. május 25.

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie -

Elektronikus posta címe a választási bizottsági tag vagy póttag delegálására

 

obecsokolec@gmail.com

 

Webové sídlo obce – a község web-oldala:

 

www. ipelsky-sokolec.sk

 

 

……………………………………………………………………

VOĽBY 2019 – VÁLASZTÁSOK 2019

 

VOĽBY PREZIDENTA SR – A Szlovák Köztársaság elnökének választása

 

I. kolo – I. kör:         16.marec 2019 – 2019. március 16.

II. kolo – II. kör:       30. marec 2019 – 2019.március 30.

 

 

Termín zvozu komunálneho odpadu 4. štvrťrok

Október 2018: 5., 12., 19., 26.

November 2018: 2., 9., 16., 23., 30.

December 2018: 7., 14., 21., 28.

 

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai a

4. negyedévben

2018. október: 5., 12., 19., 26.

2018. november: 2., 9., 16., 23., 30.

2018. december: 7., 14., 21., 28.

 

 

Termín zberu separovaného odpadu v 4. štvrťroku:

15. október 2018 – pondelok

14. november 2018 – streda

17. december 2018 - pondelok

 

Az osztályozott hulladék elszállításának időpontja az

4. negyedévben:

2018. október 15 – hétfő

2018. november 14 - szerda

2018. december 17 - hétfő

e-služby

Okres Levice

Okres Levice

Nitriansky Samospravny Kraj

Nitriansky Samospravny Kraj

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dotazník

dotazník

Projekty

európska únia

2007-2013

Komunitné centrum

Odkaz na Komunitné centrum