Navigácia

Obsah

 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA AKO

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZHODNUTIE

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29. apríla 2015, v procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok

2018/EŠIF/5216 Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“)

Obec Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec 119 

935 75 Ipeľský Sokolec

IČO: 00307092 

Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“)

NFP310040I627

Kód výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len ,,výzva“)

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

 

 

rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 9 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

ž i a d o s ť s ch v a ľ u j e

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 220 589,72 EUR (slovom: dvestodvadsaťtisícpäťstoosemdesiatdeväť eur a sedemdesiatdva centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 232 199,70 EUR (slovom: dvestotridsaťdvatisícstodeväťdesiatdeväť eur a sedemdesiat centov).

Odôvodnenie: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok

poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť prekročená. V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška celkových oprávnených výdavkov znížená o 2 358,30 EUR (slovom: dvetisíctristopäťdesiatosem eur a tridsať centov).

Zníženie požadovanej výšky celkových oprávnených výdavkov bolo vykonané z dôvodu prekročenia finančného limitu priamych výdavkov na hlavnú aktivitu projektu pre výdavok Projektový manažér – externé riadenie v celkovej výške 2 358,30 EUR v zmysle prílohy č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP - Finančné a percentuálne limity, verzia 1.8.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podať odvolanie:

písomne na adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

sekcia implementácie EŠIF

Bajkalská 27 

827 99 Bratislava 27 

alebo

• elektronicky do elektronickej schránky SIEA.

Odvolanie musí okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF obsahovať nasledovné údaje:

- označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,

- akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,

- čo odvolaním žiadateľ navrhuje a 

- dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Žiadateľ je oprávnený najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre vyzdvihnúť kópiu žiadosti. Kópiu žiadosti si žiadateľ môže osobne prevziať po dohode termínu so zamestnancami Oddelenia posudzovania projektov. V prípade, ak kópiu žiadosti neprevezme osobne štatutárny orgán žiadateľa, osoba poverená prevzatím predmetnej kópie sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho zástupcu žiadateľa. Kópiu žiadosti, ktorú si žiadateľ v stanovenej lehote nevyzdvihne, bude vyradená z dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 20.3.2018

..............................................

Ing. Michal Fiala

riaditeľ odboru riadenia OP