Navigácia

Obsah

Oznámenie

 

Poskytovateľ:

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
SEKCIA EURÓPSKYCH PROGRAMOV

ODBOR INKLÚZIE MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
Panenská 21, 812 82 Bratislava

 


ROZHODOL


O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

pre  žiadateľa


Obec Ipeľský Sokolec
Ipeľský Sokolec 119
935 75 Ipeľský Sokolec
IČO: 00307092

Názov projektu
Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Ipeľský Sokolec

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP312060W512

Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Záznam/ spis 0020609/2019 SEP-IMRK4-2019/002650
rozhodol o poskytnutí príspevku  európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 196 859,95 EUR

celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 207 221,00 EUR

 

predmet projektu: stavebné práce.