Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 

 

Obec Ipeľský Sokolec podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 07.11.2017 pod č. 393-002/2017- Ip.Sok.- 414/2017-výst. začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín pre fyzickú osobu na pozemku parc. č. KN-C 3280/23 v k.ú. Ipeľský Soklec, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa. Predmetom konania je výrub 2 ks smreku obyčajného  a 1 ks orecha kráľovského z dôvodu že predmetné dreviny boli vysadené blízko rodinného domu, svojou korunou poškodzujú strechu rodinného domu, žľaby a obvodový múr. Koreňovým systémom narúšajú dreviny stabilitu stavby.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu písomne na adresu Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy alebo elektronicky na e-mail: marianna.szarkova@sahy.sk v lehote do 5 dní  od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na MsÚ v Šahách, č. dv. 206, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

 

Zverejnené: 07.11.2017

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              Marianna Szarková

         referent OV, ŽP a RR

Vyvesené: 10. 11. 2017

Dátum zvesenia: 26. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť