Obsah

S t a r o s t a    o b c e    I p e ľ s k ý   S o k o l e c

            

 

                        Ipeľský Sokolec, 8.3. 2019

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 12 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Ipeľský Sokolec,

  z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, ktoré sa bude konať

 

dňa 14. marca  2019  /štvrtok / o 17.00 hodine

 

v budove obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Predaj obecného majetku – byt pri škole – žiadosť – Skladan František ml.
 4. Žiadosť Hegedűs Dóra – nájom bytu
 5. Prerokovanie zákona §6 a §2 ods.1. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, vyhláška 31/2003 Z.z. o názve ulíc
 6. Určenie miesta na bioodpad
 7. Informácia o vykonaní inventarizácie
 8. Deň Zeme – akcia
 9. Návrh na prepis pozemku Sipler
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver            

 

Dávam do pozornosti poslancom, pokiaľ budú mať návrh na doplnenie programu, aby materiál určený na rokovanie obecného zastupiteľstva bol vopred vypracovaný vecne tak, aby umožnil prijať podľa povahy veci uznesenie Obecného zastupiteľstva, obsahujúce najmä názov materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú správu. Spracovateľ materiálu zodpovedá v zmysle III., bod 3 a 4. rokovacieho poriadku za to, že obsah návrhu na uznesenie a znenie musí byť vypracované v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“/ návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

Vaša účasť na zasadnutí je nutná!

 

       Zástupkyňa starostu obce

        Ing. Gaspariková Agáta

Vyvesené dňa: 8. 3.2019